Παρακαλώ νά μέ ενημεώσετε άν επιτρέπεται η απασχόληση γιά 3 ώρες/εβδομάδα ,εργάτου γής ,γιά τόν καθαρισμό περιβάλλοντος χώρου σέ ιδιοκτησία ΑΕ ,καί η αμοιβή του μέ ΕΡΓΟΣΗΜΟ ,χωρίς νά  απαιτείται  πρόσληψη καί λοιπές διαδικασίες