Καλημέρα σας.
Παρακαλώ να με ενημερώσετε αν υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπώσω το παραπεμπτικό που έχει εκδοθεί άϋλα για εργαστηριακές εξετάσεις, προκειμένου να το υποβάλλω στην ασφαλιστική μου εταιρεία.
Σας ευχαριστώ.