Μιχαλης STAVROU asked 8 months ago

Ποτε μπορω να υποβαλλω αιτηση ενοικιου ?

1 Answers
all3web Staff answered 8 months ago

Η χορήγηση του επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης και δύναται να έχει διάρκεια δώδεκα μήνες.
Ειδικότερα, με την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, κι εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις η χορήγηση του επιδόματος ανανεώνεται αυτόματα για έξι ακόμα μήνες.
Κατά τη διάρκεια του έκτου μήνα από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης και σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του νοικοκυριού ή των όρων του μισθωτηρίου, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησης του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.
Με την πάροδο των δώδεκα μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι για να χορηγείται το επίδομα ενοικίου για δώδεκα μήνες, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης να υφίσταται σε ισχύ στο TaxisNet μισθωτήριο συμβόλαιο με διάρκεια δώδεκα μηνών και άνω
Αναλυτικά η ΚΥΑ έχει ως εξής:
Αριθμ. Δ13οικ.10747/256 – ΦΕΚ Τεύχος Β 792/06.03.2019
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης