Αρχικώς σας χαιρετώ καί σας εύχομαι ό,τι το άριστον. Εν συνεχεία, θέλω να σας ερωτήσω κάτι απλούστατον, όσον αφορά την ενημέρωσίν σας περί των επιδομάτων. Η απορία μου είναι συγκεκριμένη: τίνι λόγω σε κάθε μηνιαίαν ενημέρωσίν σας, παραθέτετε την σχετικήν διάταξιν καί δεν γράφετε απλώς, εντός των μέσων κοινωνικής δικτυώσεως, ότι “βάσει της διατάξεως … του νόμου … όλα τα προνοιακά καί διατροφικά επιδόματα του Ο.Π.Ε.Κ.Α. πληρώνονται την τελευταίαν εργάσιμον εκάστου μηνός”; Δεν θα ήταν αυτό πρακτικότερον; Ευχαριστώ πολύ περί της όποιας απαντήσεώς σας.-